TOP > Locations > Domestic Office > Kanto(non-Tokyo)/Tokai
Kanto(non-Tokyo)/Tokai
Branch Offices
Internal Logistics Division
Business Warehouse Dept. No.1
Sagamihara Logistics Center
20-50,Seishin 8-chome,Chuo-ku,Sagamihara,Kanagawa
252-0216
Tel 81-42-779-4360   Fax 81-42-779-4364

Internal Logistics Division
Business Warehouse Dept. No.2

Chiba Distribution Center

39-1,Mimomi 2-chome,Narashino,Chiba
275-0002
Tel 81-47-477-4588   Fax 81-47-477-4590
Internal Logistics Division
Hygiene Materials & Functional Products Logistics Dept.
Shizuoka Logistics Center
588-2, Aza-Tsukasaki, Kunimoto, Fukuroi-shi, Shizuoka
437-0012
Tel 81-538-45-1250   Fax 81-538-45-1251
Food Retail Logistics Division
CVS Logistics Dept.
Kanto CVS Logistics Center (Iwatsuki)
600-3,Kutanda,Kashiwazaki,Iwatsuki-ku,Saitama
339-0045
Tel 81-48-797-2221   Fax 81-48-797-2255
Food Retail Logistics Division
CVS Logistics Dept.
Kanto CVS Logistics Center
FM Hon-Atsugi Ekimae Store
(Hon-Atsugi)
6-5,Naka-machi 2-chome,Atsugi,Kanagawa
243-0018
Tel 81-46-297-7801   Fax 81-46-297-7801